Vedtægter


§ 1

Foreningens navn er: Senioridrætten i Ullerslev. Hjemsted i Nyborg kommune.


§ 2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§ 3

Foreningen er medlem af DGI Fyn har hermed tilhørsforhold til hovedorganisation Danske Gymnastik & Idrætsforeninger, DGI.


§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i det første kvartal og indkaldes skriftlig/annonceres i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsorden.


§ 5

Bestyrelsen består af 5 personer.

  • 1 formand
  • 4 bestyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter
  • 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 2 i lige år.
  • 2 revisorer, der på skift vælges for 2 år ad gangen.

Suppleanter og revisorsuppleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kassereren kan vælges uden for bestyrelsen. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldet 18 år. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer over 18 år..


§ 6

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, bortset fra kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 7

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af forslag
  5. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer.

2 suppleanter

1 revisor

1 revisorsuppleant

6. Eventuelt


§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen


§ 10

Bestyrelsen fastsætter kontingentet


§ 11

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.


§ 12

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.


§ 13

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Senest 7 dage før den afholdte generalforsamling afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisorerne.


§ 14

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. (se indkaldelse i § 8)

Ophører foreningen tilfalder en eventuel formue foreningsarbejdet i Ullerslev.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. marts 2009


Svend Noe Thomassen